NOA outdoor living NOA outdoor living
Plan je bezoek (Verplicht)

Privacy policy


Privacyverklaring Renson NOA®

1. Algemeen

1.1. Wie zijn wij?

Renson*, gevestigd in de Kalkhoevestraat 45, 8790 Waregem begon in 1909 als een zuiver productiebedrijf en is zich daarna steeds meer op eigen onderzoek en innovatie gaan richten. Het resultaat is een snel groeiend en internationaal gerenommeerd deskundig bedrijf dat de toekomst voortdurend een stapje voor is.

Wij produceren voor 100 procent alles in eigen land en daar zijn we bijzonder trots op. Daardoor kunnen we onze klanten de nodige flexibiliteit verzekeren – maatwerk is onze grootste troef –, maar dit houdt ons niet tegen om internationaal door te breken. Gezonde ambities die passen bij een organisatie met de focus op een gezond en comfortabel binnenklimaat!

'Creating healthy spaces' is ons motto. Renson wil een comfortabele en gezonde leef- en werkomgeving creëren met geavanceerde ventilatie, zonwering en/of outdooroplossingen (zoals aluminium pergola's, aluminium gevelbekleding, carports, ...). In die context komt Renson ook in contact met uw persoonsgegevens.

* U kan de lijst van de met de Renson Groep gelieerde bedrijven raadplegen op de webpagina met de privacyverklaring van Renson.[1]

Verbintenis tot gegevensbescherming

Het beschermen van persoonsgegevens van gebruikers is erg belangrijk voor Renson. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Renson de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens nooit langer dan nodig te bewaren. Tot slot treft Renson de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen.

Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 03.06.2022. Renson behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld.

2.Persoonsgegevens

2.1. NOA®-outdoor living

Deze privacyverklaring is van toepassing op het experience center van NOA®-outdoor living. NOA is een experience center in Kruisem, Polydor Rensonstraat 8 (België), waar producten van meerdere bedrijven uit de outdoorbranche worden tentoongesteld. Bezoekers kunnen er de producten van de deelnemende bedrijven ontdekken en ervaren in een levensechte omgeving. De focus ligt op het genereren van productzichtbaarheid voor alle deelnemende bedrijven. Er is volop gelegenheid om (zakelijke) contacten te leggen.

Deze verklaring is van toepassing op de klanten en contacten die geïnteresseerd zijn in bepaalde producten van Renson en/of van de deelnemende bedrijven.

2.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Renson kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in digitale interacties. Dit betreft uw identificatiegegevens (voornaam, naam, stad, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en beroep).

2.3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Renson verwerkt uw persoonsgegevens zodat onze partners bij NOA contact met u kunnen opnemen wanneer u uw identificatiegegevens aan ons heeft verstrekt. Renson verwerkt enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het vooropgestelde doel te bereiken.

Renson baseert zijn verwerkingsactiviteiten steeds op passende rechtsgronden. In dit geval maken wij gebruik van uw toestemming.

Bezoekersregistratie in een digitale kiosk of door het scannen van een QR-code

Renson verwerkt persoonsgegevens van een bezoeker die interesse toont in specifieke producten of deelnemers door het invullen van een inschrijvingsformulier in een digitale kiosk of door het scannen van een QR-code en het invullen van een formulier op een smartphone.

Renson baseert zich op uw toestemming om de persoonsgegevens enkel naar de desbetreffende deelnemer(s) te sturen met het oog op het uitbouwen van een klantenrelatie. Wij houden de persoonsgegevens 10 dagen bij in onze database. Aan het einde van elke dag geeft Renson uw identificatiegegevens door aan de NOA-deelnemers van uw keuze. Alle Renson-leads worden naar ons eigen CRM-systeem gestuurd.

3. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Renson geeft uw persoonsgegevens door aan andere partijen, zoals de deelnemer(s) van uw keuze bij NOA-living outdoor, die deze persoonsgegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Merk op dat de privacyverklaring van de deelnemer aan NOA-living outdoor, aan wie we uw informatie doorsturen, in dat geval van toepassing is. U kan de deelnemers bekijken via https://noa-outdoor.com/ en hun privacyverklaring lezen op hun websites.

Renson doet het nodige om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, nemen de deelnemers aan NOA de passende maatregelen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen en/of stellen zij u uitdrukkelijk op de hoogte van dergelijke gevallen.

4. Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

4.1. Recht op inzage door de betrokkene

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan ook een papieren of digitale kopie hiervan krijgen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be.

4.2. Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer ze onjuist of onvolledig zijn. U mag ons ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken, totdat ze juist of volledig zijn. Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be.

4.3. Recht op bezwaar

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken (bezwaar tegen de verwerking). Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be. Mogelijk heeft dit als gevolg dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde functionaliteiten.

4.4. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be.

Opmerking: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we ze op grond van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

4.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, indien de verwerking plaatsvond in het kader van een overeenkomst of op basis van uw toestemming. Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be.

4.6. Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze producten en dienstverlening. Hiervoor stuurt u een e-mail naar onze data protection officer (DPO) op het e-mailadres privacy@renson.be.

4.7. Recht om een ​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


[1] https://www.renson.eu/nl-be/privacy-agreement

Plan je bezoek